Bahasa

Sistematika Penulisan

Pengertian dari sistematika penulisan itu sendiri adalah tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan...
Harisah Anis
2 min read

Frasa Verba dan Frasa Nomina

Pengertian frasa adalah paduan dua kata atau lebih yang memiliki sifat nonpredikatif dan bukan kalimat. Maksud dari nonpredikatif adalah bahawa diantara salah satu kata...
Bektio Pamungkas
1 min read

Makna Leksikal dan Makna Gramatikal

Ketika mempelajari sebuah bahasa yang biasanya sering dikenal sebagai terminologi linguistik, kerap kali akan menjumpai term yang berkaitan dengan makna. Terdapat dua jenis makna...
Ginanjar Adhi
1 min read

Rima Dalam Puisi

Penggunaan rima dalam puisi bukanlah perkara yang gampang. Walaupun pada zaman kontemporer sebuah karya puisi lebih menggunakan bahasa yang lebih homogen dan bebas. Ini...
Ginanjar Adhi
1 min read

Inti Kalimat

Definisi inti merupakan isi yang paling utama dan penting. Dan kalimat adalah kumpulan kata lebih dari satu. Bila disimpulkan inti kalimat adalah kepingan penting...
Harisah Anis
2 min read

Bentuk Bentuk Surat

Surat merupakan alat komunikasi yang dimanfaatkan untuk memberitahukan informasi dari kubu satu ke kubu lain. Secara rinci menurut Agus Sugiarto (2005:2), pengertian surat adalah...
Harisah Anis
2 min read

Penggunaan Tanda Baca

Sebuah tanda baca merupakan penopang sebuah kalimat agar bisa lebih bermakna dan mudah dipahami. Seperti halnya tanda baca koma (,), tanda tanya (?), tanda...
Ginanjar Adhi
4 min read

Unsur Intrinsik Puisi

Puisi adalah karya sastra yang memiliki gaya bahasa yang luas karena di dalamnya mencakup keberagaman majas dan diksi. Puisi cenderung  mempunyai jumlah kalimat yang...
Bektio Pamungkas
2 min read

Jenis Kata

Kata merupakan salah satu alat komunikasi verbal yang mempunyai kegunaan dan fungsi yang bermacam-macam. Jenis kata yang ada pada bahasa Indonesia saat dipraktekan dan...
Harisah Anis
3 min read