Artikel Terbaru

Tujuan Pembelajaran

Dalam pembelajaran, sebuah tujuan merupakan faktor paling penting untuk dipikirkan dan ditetapkan. Ini dikarenakan setiap aktivitas pembelajaran pasti pangkal dari diperolehnya sebuah hasil adalah...
Bektio Pamungkas
5 min read

Kode Etik Guru

Secara garis besar pengertian etika merupakan kesepakatan bersama suatu kelompok dalam menjunjung nilai yang telah ada pada masyarakat tersebut. Etika bisa dinyatakan dalam aturan...
Harisah Anis
1 min read

Quantum Learning

Pembelajaran Quantum atau quantum learning adalah teknik, model, pendekatan dan strategi dalam belajar mengajar yang berfokus pada skill guru dalam manajemen pembelajaran Pengertian Terminologi...
Harisah Anis
3 min read

Kesimpulan dan Saran

Ketika menciptakan sebuah karya tulis berupa skripsi, makalah atau laporan terdapat komponen yang substansial yakni kesimpulan dan saran. Isi dari komponen tersebut tentu harus...
Harisah Anis
3 min read

Kerangka Karangan

Kerangka dalam karangan adalah suatu rancangan yang berisi poin utama dari rangkaian gagasan yang disusun secara terstruktur, runtut, logis, spesifik, teratur dan sistematis. Sedangkan...
Harisah Anis
3 min read

Sistematika Penulisan

Pengertian dari sistematika penulisan itu sendiri adalah tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan...
Harisah Anis
2 min read

Frasa Verba dan Frasa Nomina

Pengertian frasa adalah paduan dua kata atau lebih yang memiliki sifat nonpredikatif dan bukan kalimat. Maksud dari nonpredikatif adalah bahawa diantara salah satu kata...
Bektio Pamungkas
1 min read

Makna Leksikal dan Makna Gramatikal

Ketika mempelajari sebuah bahasa yang biasanya sering dikenal sebagai terminologi linguistik, kerap kali akan menjumpai term yang berkaitan dengan makna. Terdapat dua jenis makna...
Ginanjar Adhi
1 min read

Rima Dalam Puisi

Penggunaan rima dalam puisi bukanlah perkara yang gampang. Walaupun pada zaman kontemporer sebuah karya puisi lebih menggunakan bahasa yang lebih homogen dan bebas. Ini...
Ginanjar Adhi
1 min read